Summer Fun Startset Chemie Pro Zwembad

€84,95
Artikelnummer: 70.100.12.233
Beschikbaarheid: Op voorraad (5)

Summer Fun Startset Chemie Pro Zwembad


De Summer fun startset chemie pro is een complete set voor de nieuwe zwembad eigenaar en bevat alle producten om het bad probleemloos en veilig in gebruik te nemen.

De handige doos bestaat uit 1,5kg pH-(min), 1 kg pH+ (plus), 1kg long (mini), 1 kg shock, 1 ltr Vlokfix vloeibaar, 3 zakjes Pool buddy, 1x testset voor het meten van chloor en pH (inclusief 2x10 tabletten), 1 chloordrijver en een zwembadonderhoud handleiding.

Lees voor gebruik van deze chemie eerst het etiket en de productinformatie. Verkeerd gebruik kan resulteren in letsel.
 

 • Complete set voor het zwembad onderhoud
 • Verpakt in stevige bewaardoos
 • Inclusief handleiding  

 

Gevarenaanduidingen (CLP)

 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende informatie (CLP)

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P261 Inademing van stof vermijden.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende k/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde k onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen